Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Πάτησε Χ ή «Αποδοχή» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα» για να δεις λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies ή να επιλέξεις ποια θα αποδεχτείς. Περισσότερα

Καλώς Όρισες
στη Cyta Ελλάδος!

Πώς μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε;

Επικοινώνησε ζωντανά

Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

Η Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή ΑΕ δηµιούργησε τον δικτυακό τόπο http://www.cyta.gr/ για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες ψυχαγωγίας, πληροφόρησης, µόρφωσης και επικοινωνίας στους χρήστες/επισκέπτες καθώς και τη δυνατότητα για online εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες της. Η χρήση του http://www.cyta.gr/ και όλων των ιστοσελίδων, που συνδέονται αυτοµάτως µε αυτήν (εφεξής « η Ιστοσελίδα» ) διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες/ επισκέπτες της Ιστοσελίδας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συµµορφώνονται µε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του http://www.cyta.gr/ συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του http://www.cyta.gr/, που σύµφωνα µε το νόµο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών ή του Περιεχοµένου τους, που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, η Cyta Ελλάς και οι συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις, ουδεµία ευθύνη φέρει.

Η Cyta Ελλάς δεν προτίθεται να συγκεντρώσει τυχόν Προσωπικά Δεδοµένα από άτοµα κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ ετών. Εφόσον απευθυνθεί σε άτομα κάτω των 18 ετών, η Cyta Ελλάς θα πληροφορεί σαφώς τα ανήλικα παιδιά να µην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή.

Οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρµοστέα εθνική, κοινοτική ή διεθνής νοµοθεσία που ισχύει αναφορικά µε το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσµιο Ιστό εν γένει, ισχύουν για όλους τους επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας.

Η Cyta Ελλάς ή συνδεδεµένη µε αυτήν επιχείρηση δικαιούται ανά πάσα στιγµή να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαµβάνει όµως την υποχρέωση να ενηµερώνει το παρόν κείµενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Δεσµεύεστε από τις όποιες αυτές αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του http://www.cyta.gr/ ρυθµίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο µε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όµως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας. Η Cyta Ελλάς και οι συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες δεν δεσµεύονται σε καµία περίπτωση από το περιεχόµενο της Ιστοσελίδας.

Η Cyta δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει εν όλω ή εν µέρει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή µεταβάλει τη φύση και το περιεχόµενό της. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε µόνιµα είτε προσωρινά συνεπεία γεγονότων εκτός ελέγχου ή ανεξαρτήτως βουλήσεως της Cyta Ελλάς.

H Cyta Ελλάς θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη συντήρηση και τη διαθεσιµότητα της Ιστοσελίδας και του Περιεχοµένου της αλλά η διαθεσιµότητα µπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισµό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το µεγάλο αριθµό ατόµων που προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν το Διαδίκτυο ταυτόχρονα ή άλλες αιτίες παρεµβολής και µπορεί να αστοχήσει ή να χρειαστεί συντήρηση χωρίς καµία προειδοποίηση.

2. Περιεχόμενο- Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Ευθύνη της Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.

Το http://www.cyta.gr/ χρησιµοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεµβάσεων από το χρήστη. Η Cyta Ελλάς µε κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στο http://www.cyta.gr/ ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όµως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδοµένης της φύσης και του όγκου του δικτύου της Cyta Ελλάς, η τελευταία ενδέχεται να µην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχοµένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό, η Cyta Ελλάς ούτε δεσµεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαµβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά µε την ασφάλεια και το περιεχόµενο του http://www.cyta.gr/. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόµενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που µπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχοµένου, συµπεριλαµβανοµένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιµότητα οποιουδήποτε περιεχοµένου του website.

Επιπλέον, το Περιεχόµενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει αντικείµενο εµπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναµετάδοσης, ή να µεταδοθεί ή να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Cyta Ελλάς.

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό ή στοιχεία µεταφέρονται ή αναµεταδίδονται ή αποστέλλονται µέσω υπηρεσιών που τυχόν προσφέρονται από την Ιστοσελίδα και εν γένει το σύνολο των πληροφοριών που υποβάλλεται στην Cyta Ελλάς µέσω της παρούσας Ιστοσελίδας θα θεωρείται και θα αντιµετωπίζεται ως µη εµπιστευτικού χαρακτήρα και δεν θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Οτιδήποτε µεταφέρεται ή αναµεταδίδεται ή αποστέλλεται µέσω της Ιστοσελίδας, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, ή υποβάλλεται στην Cyta Ελλάς µέσω της Ιστοσελίδας θα θεωρείται και θα παραµένει ιδιοκτησία της Cyta Ελλάς ή των συνδεδεµένων µ’ αυτή εταιρειών, η οποία και θα είναι ελεύθερη να χρησιµοποιεί, µε την επιφύλαξη της ισχύουσας ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νοµοθεσίας, για κάθε σκοπό, κάθε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία, ή τεχνική µέθοδο που περιέχεται στις πληροφορίες, που οι χρήστες της Ιστοσελίδας παρέχουν στην Cyta Ελλάς και τις συνδεδεµένες µ’ αυτήν εταιρίες µέσω της Ιστοσελίδας αυτής. Μέσω της χρήσης της εν λόγω Ιστοσελίδας, κάθε χρήστης της µπορεί να υποβάλλει και/ή η Cyta Ελλάς µπορεί να συλλέγει περιορισµένες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό θεωρεί σκόπιµο για τις εµπορικές της δραστηριότητες.

Τα εµπορικά σήµατα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσµατα (εφεξής συλλογικά «Εµπορικά Σήµατα») που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα, είναι είτε κατατεθειµένα είτε όχι Εµπορικά Σήµατα της Cyta Ελλάς ή/και τρίτων. Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερµηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωµα χρήσης οποιασδήποτε µορφής οποιουδήποτε Εµπορικού Σήµατος εµφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της Cyta Ελλάς ή των τρίτων που µπορεί να κατέχουν τα Εµπορικά Σήµατα που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση, εκ µέρους των χρηστών, των Εµπορικών Σηµάτων που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχοµένου αυτής, εκτός των όσων προβλέπονται στο παρόν κείµενο των Όρων και Προϋποθέσεων απαγορεύεται ρητώς και αυστηρώς.

Απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγµάτων που αποτελούν µέρος του Περιεχοµένου της Ιστοσελίδας είτε είναι ιδιοκτησία της Cyta Ελλάς είτε των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών είτε χρησιµοποιούνται στην Ιστοσελίδα κατόπιν σχετικής άδειας των δικαιούχων τους. Η οποιαδήποτε µορφή χρήσης αυτών των απεικονίσεων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας εκτός των ορίων της τελευταίας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από τους χρήστες, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στην Ιστοσελίδα.

3. Ευθύνη της Cyta – Υποχρεώσεις των Χρηστών

Παρά την εύλογη προσπάθεια της Cyta Ελλάς και των συνδεδεµένων µ’ αυτήν εταιρειών το Περιεχόµενο της Ιστοσελίδας να περιλαµβάνει πλήρεις, ακριβείς, έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες, η Cyta Ελλάς δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Cyta Ελλάς ενδέχεται να µην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του Περιεχοµένου και της ασφάλειας της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό, η Cyta Ελλάς ούτε δεσµεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαµβάνει κανενός είδους ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά µε την ασφάλεια και το Περιεχόµενο Ιστοσελίδας. Επιπλέον, η Cyta Ελλάς δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαµβάνονται στο Περιεχόµενο που αναρτάται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα δεν θα προσβάλει δικαιώµατα τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν είναι συνδεδεµένοι µε την Cyta Ελλάς.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το Περιεχόµενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που µπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τµήµατος του Περιεχοµένου, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιµότητα οποιουδήποτε τµήµατος του Περιεχοµένου. Ως εκ τούτου η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται µε δική του αποκλειστικά ευθύνη. Ούτε η Cyta Ελλάς, ούτε οι συνδεδεµένες µ’ αυτήν εταιρίες, ούτε τα στελέχη τους ή οι διευθυντές τους, οι εργαζόµενοι, οι συνεργάτες τους, οποιοιδήποτε αντιπρόσωποί τους, ούτε κανένα άλλο µέρος που εµπλέκεται στην δηµιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση του Περιεχοµένου ή εν γένει της λειτουργίας της Ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιεσδήποτε άµεσες, επιγενόµενες, παρεπόµενες, έµµεσες ή αποθετικές ζηµιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στην Ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής. Χωρίς περιορισµό των ανωτέρω, όλα όσα περιέχει η Ιστοσελίδα σας παρέχονται ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ. Η Cyta Ελλάς και/ή συνδεδεµένες µ’ αυτήν εταιρίες σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για ζηµίες, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, άµεσων ή έµµεσων, ειδικών, τυχαίων ή παρεµπιπτουσών ζηµιών, θετικών ή αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά µε αυτήν την Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, ή σε αδυναµία χρήσης της, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά µε αδυναµία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωµα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκποµπής ή πτώση γραµµής συστήµατος καθώς επίσης ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνουν, ούτε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό µέσο που χρησιµοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα ή για ιούς που µπορεί να µολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή µέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του χρήστη το οποίο χρησιµοποιεί για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα, κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδοµένων, κειµένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του Περιεχοµένου της Ιστοσελίδας από αυτήν, ακόµη και αν η Cyta Ελλάς ή εκπρόσωποι αυτής έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε την πιθανότητα ανάλογων ζηµιών, απωλειών ή εξόδων. Οι σύνδεσµοι µ’ άλλες πηγές του Διαδικτύου λαµβάνουν χώρα µε ιδία ευθύνη.

Αν και η Cyta Ελλάς µπορεί από καιρό σε καιρό να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί συζητήσεις, συνοµιλίες, µηνύµατα, αναµεταδόσεις, ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή στοιχείο που τυχόν µεταφέρεται ή διακινείται µέσω της Ιστοσελίδας, η Cyta Ελλάς δεν έχει καµία υποχρέωση να το πράξει και δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ή υποχρέωση για αξίωση που τυχόν εγερθεί αναφορικά µε το Περιεχόµενο της Ιστοσελίδας ούτε για οποιοδήποτε σφάλµα, απλή ή συκοφαντική δυσφήµηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωµολοχία, πορνογραφία, βλασφηµία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία εµπεριέχεται στο Περιεχόµενο της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται να αποστέλλεται ή να αναµεταδίδεται, ή να µεταφέρεται ή διακινείται οποιοδήποτε παράνοµο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφηµιστικό, υβριστικό, εµπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφηµο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό θα µπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συµπεριφορά που θα µπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκηµα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόµο καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο µέσω της Ιστοσελίδας.

Το http://www.cyta.gr/, µπορεί να παραπέµπει µέσω “συνδέσµων”, hyperlinks ή διαφηµιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννοµο και την εγκυρότητα του περιεχοµένου των ιστοσελίδων, προϊόντων/και υπηρεσιών τους, επωνυµιών ή/και εµπορικών σηµάτων, ή/και διακριτικών γνωρισµάτων, τα οποία η Cyta Ελλάς µπορεί να µην έχει επιθεωρήσει, αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση κάθε ευθύνης της Cyta Ελλάς, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώµατος τρίτου για το περιεχόµενο των ιστοσελίδων ή άλλων διαδικτυακών/ ηλεκτρονικών τοποθεσιών, που τυχόν συνδέονται µε την Ιστοσελίδα . Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Η σύνδεση των χρηστών µέσω της Ιστοσελίδας µε άλλες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικές/διαδικτυακές τοποθεσίες γίνεται υπ' ευθύνη τους και χωρίς άδεια από την Cyta Ελλάς και αυτοί έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συµφωνούν και συνοµολογούν ότι θα κάνουν σύννοµη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, υποκείµενοι εκτός των άλλων και στη νοµοθεσία που αφορά τη µετάδοση δεδοµένων από την Ελλάδα σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόµενό της εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό όλων των κειµένων και των εικόνων, φωτογραφιών (εφεξής το “Περιεχόµενο”), εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριµένα δικαιώµατα τρίτων, αποτελεί πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία της Cyta Ελλάς και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Ειδικότερα, εκτός συγκεκριµένων δικαιωµάτων τρίτων (πνευµατικά και άλλα), όλο το περιεχόµενο που κάθε φορά περιέχεται στο http://www.cyta.gr/ (ενδεικτικά: σήµατα, διακριτικά γνωρίσµατα, φωτογραφίες, κείµενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία της Cyta Ελλάς και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόµενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει αντικείµενο εµπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναµετάδοσης, ή να µεταδοθεί ή να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Κάθε χρήστης δικαιούται να αποθηκεύσει µεµονωµένα ένα και µόνο αντίγραφο τµήµατος του περιεχοµένου του http://www.cyta.gr/ για αυστηρά προσωπική του χρήση και χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του.

Οι χρήστες αποδέχονται, συµφωνούν και συνοµολογούν ότι θα κάνουν σύννοµη και πρόσφορη χρήση του http://www.cyta.gr/, υποκείµενοι εκτός των άλλων και στη νοµοθεσία που αφορά την µετάδοση δεδοµένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συµφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του http://www.cyta.gr/ για:

 • να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
 • να µεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόµενο που: i ) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώµατα τρίτων (πχ πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας), ii ) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii) έρχεται σε αντίθεση µε το νόµο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί µε οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα τρίτων.
 • να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχοµένου του http://www.cyta.gr/.
 • να ζηµιώσουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, τη φήµη της Cyta Ελλάς ή τρίτων.
 • να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Cyta Ελλάς.
 • να εµποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο http://www.cyta.gr/ ή να παρακάµπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από την Cyta Ελλάς.
 • να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, µε οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή µη εξουσιοδοτηµένη διαφήµιση ή µη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά µηνύµατα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήµατα πυραµίδων και οποιαδήποτε άλλη µορφή ανεπιθύµητης προώθησης περιεχοµένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφηµίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Cyta Ελλάς.
 • να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόµενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράµµατα σχεδιασµένα να παρεµβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισµικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού ή να εµποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιµοποιούν το http://www.cyta.gr/.
 • να µην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδοµένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνοµιλίες σε πραγµατικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του http://www.cyta.gr/ που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.
 • Σε κάθε περίπτωση παράνοµης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους Χρήσης του http://www.cyta.gr/ οι χρήστες υποχρεούνται να αποζηµιώνουν την Cyta Ελλάς για κάθε θετική και αποθετική της ζηµία. Η µη ενάσκηση από την Cyta Ελλάς των εκ των παρόντων Όρων δικαιωµάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώµατα της αυτά.

4. Κωδικοί Πρόσβασης

Για την πρόσβαση σε ορισµένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση µε ορισµένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την Cyta Ελλάς τα στοιχεία των χρηστών µε σκοπό την απονοµή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται µε τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άµεσα την Cyta Ελλάς για οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόµα και για ενδεχόµενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την Cyta Ελλάς σε τρίτους. Η Cyta Ελλάς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνοµη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την καταβολή αποζηµίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζηµία από την αυθαίρετη ή παράνοµη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η Cyta Ελλάς δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονοµή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεµηθέντα κωδικό ή να τερµατίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή µέλλουσα χρήση του http://www.cyta.gr/, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

5. Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του Δικτύου

Η Cyta καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιµότητα του http://www.cyta.gr/. Οι χρήστες παρόλα αυτά αποδέχονται ότι η Cyta Ελλάς δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή µόνιµα το σύνολο ή τµήµα του µε ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδοµένου ότι η διαθεσιµότητα µπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισµό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το µεγάλο αριθµό ατόµων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του http://www.cyta.gr/ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η Cyta Ελλάς δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζηµία (θετική, αποθετική, εξ αµελείας, ενδοσυµβατική ή άλλη) προερχοµένη από τη χρήση του http://www.cyta.gr/ ή την αδυναµία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τµηµάτων αυτού, την καθυστέρηση, µη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχοµένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η Cyta Ελλάς διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τµήµατος του http://www.cyta.gr/ για λόγους συντήρησης ή αναβάθµισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Αν και η Cyta Ελλάς καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του http://www.cyta.gr/ από ψηφιακούς υιούς, δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστηµάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Cyta.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισµικού ή περιεχοµένου αυτού στον Η/Υ του.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

  print icon